§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma RE Paweł Słowiński. Adres firmy: ul Armii Krajowej 26 Łomianki właściciel marki robotykaedukacyjna.pl.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs trwa od 12.04.2017 do 13.05.2017 do godz. 12:00.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez robotykaedukacyjna.pl.
 2. Powstałe prace są dziełem wspólnym opiekunów i dzieci.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu. Wypełniając zgłoszenie uczestnik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adres e-mail oraz w razie potrzeby przesłania nagród adresu zamieszkania.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia tj. gry i jej opisu w obrębie strony firmowej https://www.robotykaedukacyjna.pl oraz   firmowego fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/RobotykaEdukacyjna.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a. przesłana gra oraz jej opis jest własnością intelektualną Uczestnika i jest wolna od wszelkich praw własności i ich pochodnych osób trzecich.

b. przesłana gra jest wspólną pracą Uczestnika i dziecka

c. akceptuje postanowienia Regulaminu

d. zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Przedmiot konkursu

Organizator ogłasza konkurs na grę komputerową stworzona w aplikacji SCRATCH i traktuje ogłoszony konkurs jako okazję do wspólnej zabawy i edukacji dzieci i rodziców, dlatego:

 1. Scenariusz gry musi być atrakcyjny i zrozumiały dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.
 2. Zastosowane rozwiązania w kodzie powinny być zrozumiałe dla dziecka w wieku 9-12 lat znającego SCRATCH.
 3. Scenariusz gry nie może propagować przemocy, wulgaryzmów i zawierać treści dyskryminujące jakiekolwiek grupy społeczne.

§4 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z aplikacji SCRATCH 1.4 lub SCRATCH 2.0
 2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do przesłania jednego zgłoszenia.
 3. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez jury jest:
 4. przesłanie pliku z grą stworzoną w formacie Scratch 1.4 lub 2.0  w terminie od 12.04.2017 do 13.05.2017 do godz.12 czasu polskiego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:http://www.robotykaedukacyjna.pl/zgloszenie-na-konkurs/ Lub na adres e-mail: terazgry@robotykaedukacyjna.pl,
 5. opisanie w treści maila ze zgłoszeniem zasad gry.
 6. Konkurs przebiega następująco:
 • od 12.04.2017 do 13.05.2017 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 • do 16.05.2017 – prace mogą być oceniane przez użytkowników Facebooka
 • 05.2017- Jury wyłoni zwycięzców w obu kategoriach,
 • Najpóźniej w dniu 19.05.2017 zostaną opublikowane wyniki konkursu na Facebooku oraz stronie https://www.robotykaedukacyjna.pl
 • Niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na podany adres.

§5 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano dwa nagrodzone miejsca.
 2. Nagroda publiczności „Lubimy to” – przyznana będzie na podstawie ilości polubień z Facebooka.
 3. Nagroda „Dobra Robota” – przyznana będzie przez zespół robotykaedukacyjna.pl
 4. W kategorii „Dobra Robota „ Jury (w skład którego będą wchodzić instruktorzy zatrudnieni u Organizatora)  będzie oceniać przede wszystkim:

– zgodność Zgłoszenia z wymaganiami konkursu

– oryginalność i kreatywność gry.

– dostosowanie gry do umiejętności dzieci w wieku 8-12 lat

5. Obie nagrody są równorzędne. Zwycięzcy Uczestnicy w obu kategoriach otrzymają po jednym zegarku  elektronicznym z wyświetlaczem LED.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród.

7. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

8. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

9. Nagrody zostaną wysłane pocztą polską na adres zwycięzcy. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

§6 Prawa Autorskie i inne

 1. Uczestnik (rodzic lub prawny opiekun ) oświadcza, że gra, którą zgłasza w konkursie nie narusza praw osób trzecich.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres terazgry@robotykaedukacyjna.pl
 3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu.

§7 Naruszenia dobrych obyczajów

 1. Przygotowany przez Organizatora konkurs jest przede wszystkim zabawą angażującą dzieci,  rodziców i rodziny do współzawodnictwa oraz okazją do dobrego spędzenia czasu.  W związku z tym Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu oraz/lub wykluczenia Uczestnika z jego udziału w wypadku:

– uzasadnionego podejrzenia kupowania ‘like’ na facebooku

– zaangażowania agencji marketingu internetowego

– uczestnictwa grup heiterów internetowych.

2. W wypadku przerwania konkursu na skutek w/w działań Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu nagród wśród prac przesłanych do czasu skrócenia konkursu lub odwołania konkursu bez wyłonienia zwycięzców.

 

§8 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 05.2017. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 4 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Organizator zastrzega prawo do ogłoszenia nowych wyników konkursu uwzględniających rozpatrzoną reklamację.
 4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

Mając na uwadze emocje dzieci oraz nadmierne ambicje i możliwości rodziców  towarzyszące konkursowi na Facebooku Organizator dołoży wszelkich starań by konkurs zabawą pozostał.